تاریخ

چرا کی لهراس به لقب “کی” ملقب شد

گذری بر تاريخ بويراحمد

چرا کی لهراس به لقب “کی” ملقب شد

فرهنگ وسنن عامه، خمير مايه هزاران ساله دارد و در حقيقت نشانگر هويت ديني، قومي و ملي حاكم بر يك جامعه است واز نشانه‌هاي دانش و فضيلت يك قوم، وجود امثال وحكم وحكايت‌هاي پر مغزي كه گاهي شرح يكي از اين حكايت‌ها خود كتاب مفصلي است.

فرهنگ وسنن عامه، خمير مايه هزاران ساله دارد و در حقيقت نشانگر هويت ديني، قومي و ملي حاكم بر يك جامعه است واز نشانه‌هاي دانش و فضيلت يك قوم، وجود امثال وحكم وحكايت‌هاي پر مغزي كه گاهي شرح يكي از اين حكايت‌ها خود كتاب مفصلي است. اين زيورها وگوهرهاي گرانبها، ميراث ارزشمند تاريخ تابناك قوم ماست كه از پيشينيان به ارث رسيده است.

لذا حفظ، ثبت، ضبط، جمع آوري وانتشار اين گوهرهاي پراكنده همتي مداوم وتلاشي پيگير مي‌خواهد آقاي فريدون اميريان از جمله پيشكسوتان اهالي قلم استان كه در خصوص فرهنگ عامه وبومي استان كهگيلويه و بويراحمد مطالعات و پژوهش‌هاي گسترده‌اي را طي چندين سال به انجام رسانده است و حاصل پژوهش‌ها و مطالعات ايشان باعث حفظ و نگهداري بخش عظيمي از فرهنگ عاميانه استان گرديده است.

انتشار كتاب‌هاي ضرب‌المثل‌هاي كهگيلويه و بويراحمد، بازي‌هاي محلي استان كهگيلويه و بوير احمد، گلچيني از ضرب‌المثل‌هاي بويراحمدي و آماده سازي چندين اثر ديگر براي چاپ، ماحصل تلاش اين نويسنده و پژوهشگر بومي است.

مطالعه وتحقيق دربارة اعتقادات مردم ايران نه تنها از لحاظ علمي مهم است، بلكه برخی از نكات مبهم فلسفي، تاريخي واجتماعي را براي پ‍ژوهشگران روشن خواهد ساخت، زيرا مقايسة اين اعتقادات با فرهنگ عامه مردم ملل، سبب پيدايش ریشه و مبداء و آداب و رسوم، اديان، افسانه‌ها و. . . . خواهد شد. انديشه‌ها و اعتقادات سنتي مردم ايران، از جمله يادگارهاي روزگاران كهن نژاد هند وايراني مي‌باشد كه در اين سرزمين به جا مانده است بنابراين پژوهش در اين زمينه ضروري وقابل توجه خواهد بود. [1]

 

بویر احمد

در نوشتارهاي جغرافياي كهن، نامي از شهر ياسوج برده نشده است در برخي از كتابهاي قديمي، از ياسوج به عنوان «تل خسروي» ياد شده است هم اكنون اين تپه در جنوب شهر ياسوج قرار دارد. تاريخ بويراحمد پر از فتح و افتخار بود. بويراحمد جنگي نكرد كه در آن پيروز نشد. بويراحمد هيچگاه زير بار زور نرفت وهرگاه که گوش‌ها را براي شنيدن كلام حق ناتوان ديد با صداي رساي گلوله سخن گفت. در بويراحمد كوهي نبود كه از حماسه‌اي سخن نگويد وكمري نبود كه از ظفري داستان نسرايد.

انقلابات عشاير فقط در صورتي جان مي‌گرفت كه به بازوي عريان بويراحمد تكيه داشت. هيچيك از طغيان‌هاي جنوب بي پايمردي پابرهنگان بويراحمد به جايي نرسيد وبويراحمد آنقدر دست به ماشه برد وپا در ركاب فشرد تا از يك دهستان يك استان آفريد. بويراحمد آنقدر كوشيد وخروشيد تا از چنگ سه استان همسايه، سه اژدهاي پراشتهاي دهان گشوده رهايي يافت وبه صورت استاني مستقل درآمد. استان بويراحمد تنها استان ايران بود كه نه به دليل جمعيت، نه به دليل وسعت، نه به دليل ثروت بلكه فقط در نتيجه قدرت، موجوديت يافت.

نبرد «تنگ تامرادي» يك نبرد نبود. يك حماسه بود. نه فقط حماسة بويراحمد بلكه حماسة عشاير ايران بود. در اين نبرد ايل بويراحمد، يكه و تنها روبروي نيمي از قشون ايران و تركيبي از جنگاوران قشقايي، بختياري، ممسني و كهگيلويه ايستاد و همه را به زانو درآورد. پس‌از اين نبرد بود كه لهراسب به صورت يك اسطوره درآمد و بسياري از مادران عشايري نامش را براي پسران خود برگزيدند. پس از اين نبرد بود كه لهراسب بدون نسب ارثي وخانوادگي از جانب مردم بويراحمد، به لقب محترم «كي» ملقب گرديد، همان لقبي كه در تاريخ ايران باستان خسرو را كيخسرو قباد را كي قباد وكاووس را كيكاووس كرده بود.

پس از اين نبرد بود كه فاتح نام آور«تامرادي» ديگر لهراسب نبود. كي لهراسب بود. رستم دستان بود، فقط با اين تفاوت كه افسانه و داستان نبود. [2] هدف از تدوين اين کتاب حفظ ميراث فرهنگي و سنن و آداب و رسوم مردم سلحشور بويراحمد ميباشد كه اگردر حفظ ونگهداري آن كوشش نشود، در آينده نه چندان دور با رشد و گسترش شهر و شهرنشيني به ورطه نابودي وفراموشي سپرده خواهد شد، لذا مناسبت دارد، پژوهشگران و علاقمندان به فرهنگ بومي و سنتي در اين راه قدم برداشته وقبل از آنكه آثار آن از اذهان محو شود اقدامي جدي به عمل آورند به همين مناسبت سعي شده هرچند ناقص و خلاصه گوشه هايي از فرهنگ سنتي اين ديار به رشته تحرير درآيد.

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/Pf8r9

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0

اخبار سراسری