سیاست

فرصت سوزی اصلاح طلبان

خبرنگار ندای بویراحمد

فرصت سوزی اصلاح طلبان

فرصت ها را از دست می دهند و کی بود کی بود راه می اندازند

سلام سروران گرام 
با کمال تاسف زمانهای زیادی است که متفکران اصلاح طلبی جز فرصت سوزی کاری صورت نداده اند و در بهترین زمانها و شرایط بدون تفکر منطقی و قابل قبول اقدام به عدم طرفداری از گزینه های اصلاح طلبی نموده و همه ی معادلات را بهم ریخته اند.
همین متفکران که داعیه دار اصلاحات هستند خود تیشه برداشته ودرخت تنومند اصلاح طلبی را قطع کرده اند ، هر دوره نهالی بقصد رشد و نمو در زمین هموار مردم قد علم کرده تا بتواند باکمک دیگران کم کم ریشه دوانده وبه درخت تنومند مبدل شود اما همین نهال بر اثر بی توجه ایی باغبانان اصلاحات بدون آب وغذا رها شده تا کم کم خشک شود یعنی همان چیزی که از صدر تا پایین ترین سطح کشور خوشحالی خودرا نشان داده و می دهند. 
وقتی خود اصلاح طلبان شاخه زیر پای خویش را اره می کنند بیهوده است که اردوگاه اصول گرایی را مقصر قلمداد کنیم و گناه بی مدیریتی سران تفکر را به گردن دیگران بیندازیم. 
چرا ما همیشه چماق برداشته و شورای نگهبان را می کوبیم در صورتی که حسن نظر این شورا بارها نشان داده شده ودر مقابل خود اصلاح طلبان نتوانستند از فرصت ایجاد شده شورای نگهبان استفاده کنند. 
نمونه بارز وشفاف آن دور قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان کهگیلویه است که با تائید کامرانی میشد یخ سالها ی انجماد اصلاحات را شکست و گرمای زنده شدن به این تفکر را در غالبش تشدید نمود اما چه کردیم و چه شد ، خودمان بر درجه انجماد تفکر اصلاح طلبی افزودیم وحال نشسته ایم از پس چهارسال دیگر نسخه جدید می پیچیم. 
چهارسال پیش ابروباد ومه خورشید فلک همه دست به دست هم دادند و میشد برای اولین بار گزینه تفکر اصلاح طلبی را راهی مجلس نمود و یکبار هم شده دلهای بسیاری را خشنود گردانید اما با مسامحه و دو دوزه بازی وپاس دادن تقصیر به این و آن فرصت بوجود آمده را سوزانده و همه ی آرزوهای چهل ساله اصلاح طلبی در این شهرستان را به باد هوا دادند و آخر هم کی بود کی بود من نبودم راه انداختن. 
براستی چه کسانی عامل فرصت سوزی ها هستند و این داستان تا کی باید ادامه داشته باشد وچرا یکبار برای همیشه روشن نمی کنند تا مردم ضمن داوری تکلیف خودرا با تفکر اصلاح طلبی درون شهرستان کهگیلویه بدانند وهر راهی که خود تشخیص می دهند انتخاب نمایند. 
در بحبوبه انتخابات تز های جور واجور از جانب افراد مختلف داده می شود و دلهای صاف وصادق جوانان را امیدوار به این تفکر می کنند و درست به هنگام نتیجه گرفتن همه را به حال خود رها کرده و بسمتی می روند که سود بیشتری دارد. 
این نوع بینش خاص شهرستان و یا استان ما تنها نیست بزرگان هم چنین تفکری دارند و هرجا نیاز به مردم و بخصوص جوانان دارند شعار های عوام فریبانه می دهند و وقتی خود نتیجه گرفتند همه ی مردم و جوانان را در برهوت حیرانی جا می گذارند. 
شرکت در انتخابات هم از لحاظ دینی و هم ملی حائز اهمیت است و کسی نباید گوش به تبلیغات دشمن دهد اما انتخاب کردن خود مقوله دیگری است.

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/s7F8S
نویسنده :قربانعلی موسوی شیرازی

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0

اخبار سراسری