ورزشی

فتح الفتوح مارون باذوب کردن آهن

ندای کهگیلویه و بویراحمد

فتح الفتوح مارون باذوب کردن آهن

سرانجام زحمات طاقت فرساوتلاشهای بسیارکادرمحترم مدیریتی وهمچنین کادرارزشمندفنی ودرخشش بازیکنان شایسته مارون نتیجه دادوباکسب مقام اولی وفتح سکوی قهرمانی مزدی بسیارفوق العاده دریافت نمودندوبه مسابقات بزرگ کشوری راه یافتند

ندای کهگیلویه و بویراحمد/سرانجام زحمات طاقت فرساوتلاشهای بسیارکادرمحترم مدیریتی وهمچنین کادرارزشمندفنی ودرخشش بازیکنان شایسته مارون نتیجه دادوباکسب مقام اولی  وفتح سکوی قهرمانی مزدی بسیارفوق العاده دریافت نمودندوبه مسابقات بزرگ کشوری راه یافتند


کادرمدیریتی محترم وهمچنین کادرفنی شایسته باشگاه مارون بایدبدانندتازه اغازراه میباشدوبایدبرای کسب نتابج درخشان درمسابقات کشوری خودرامهیاوتجهیزنمایند
((شیربچه های نوجوان مارون سرانجام به سلطه نفت وگازگچساران درمسابقات رده ها پایان دادندوخودقهرمان استان شدند))

طوفان خروشان مارون دهدشت ذوب اهن یاسوج رادرگرداب سهمگین خودغرق نمود
شیربچه های نوجوانان  شایسته فوتبال باشگاه مارون دهدشت سکوی قهرمانی نوجوانان استان رافتح کردند
نوجوانان فونبال باشگاه ماررون پرچمداروسفیرونماینده فوتبال استان درمسابقات کشوری شدند
((مزد ان گرفت جان برادرکه کارکرد))
برنامه ریزی بسیارخوب واینده نگری مدیریت ارزشمندباشگاه مارون ودرایت وتلاش شبانه روزی ونظارت مستمروپیگیر بسیارلایق وتوانمندکادرفنی وهمچنین درخشش فوق العاده ونمایش خیره کننده بازیکنان بسیاراماده وسرحال وقبراق باشگاه مارون که بااقتدارحریفان خودرادرهم کوبیدند نتیجه دادواین تیم مزدزحمات اثربخشش راگرفت وبربام فوتبال استان تکیه زد
جناب اقای حاج علی کریمی پویا مدیرعامل محترم واقایان استادروح الله عادلپور  قاسم نیکخو وموسی خدامی اعضای پرتلاش کادرفنی کاری کردندکارستان ودرسایه برنامه ریزی خوب انان تیمشان باارائه بازیهای درخشان بازیکنان اینده داروستاره های درخشان نوجوانان مارون جام قهرمانی رافتح وقدرت بسیاربالای خودررابه رخ فوتبال استان کشاندندونتابج بینظیری رابدست اوردندکه بیانگرکاربزرگ این باشگاه افنخارافرین میباشد
پس ازسالهاشیربچه های مارون تیم قدرتمدنفت وگازگچساران راکه باتوجه به امکانات بسیارخوب شرکت نفت گچساران وحمایت همه جانبه وپشتیبانی مرتب وداشتن کادرفنی قدرتمندهزینه های بسیاروتقویت این تیم وداشتن امکانات بسیارازجمله دراختیارداشتن استادبوم اختصاصی پیشرفته شرکت نفت که سالهای سال قهرمان رده های سنی استان بوده وهمواره درمسابقات کشوری حضورداشته است اماابن بارشیربچه های مارون بهمراه کادرمدیریت وفنی دلسوزومتعهدوشایسته وبرنامه ریز وارائه بازیهای فوق العاده جذاب ودیدنی که نتیجه تمرینات بسیارحساب شده ومستمروامادگی فوق العاده بدنی وکارتاکتیک تیمی هماهنگ وفوتبال جذاب بودموفق شدندبه سلطه چندین ساله نفت وگازپابان داده واین تیم خوب رادرمرحله نیمه نهایی بانتیجه عالی سه بریک شکست داده تاباشایستگی به فینال راه یافته ودرفینال نیز درضربات پنالتی تیم بسیارخوب ذوب اهن یاسوج رانیزمغلوب کرده وقهرمان مسابقات نوجوانان استان گردند
 برنامه ریزی وتمرینات مستمروپیگیردرایجادانگیزه صبازیکنان نوجوان مارون نیزتاثیرات زیادی داشت تااین تیم بتواند باامادگی هرچه بیشترذهنی وروحی وروانی وامادگی بالای بدنی درکوران مسابقات فوتبال استان حضوریابد
کسب این قهرمانی ارزشمندوبی نظیررابه مدیریت محترم وکادرفنی شایسته وبازیکنان توانمندولایق باشگاه مارون کهگیلویه دهدشت وباشگاههای شهرستان کهگیلویه جامعه ورزش کهگیلویه بویژه خانواده فوتبالی وهمچنین هیئت فوتبال شهرستان کهگیلویه واداره ورزش جوانان شهرستان تبریک وتهنیت عرض نموده وامیدواربم این باشگاه پرتلاش وبازیکنسازراکه هم دررشته فوتبال وهم فوتسال فعالیت دارندمسئولین محترم موردحمایت وپشتیبانی همه جانبه مادی ومعنوی قراردهندتادرمسابقات مهم کشوری نماینده ای قدرتمندوشایسه باشندونتایج درخشانی راباایجاددلگرمی وانگیزه بیشتربدست بیاورند
البته حقیریک نظرکارشناسی راهم ارائه میدهم که کسب عنوان قهرمانی تیم شایسته مارون کهگیلویه علاوه برانکه نتجه تلاشهای مستمرونظارت وبرنامه ریزی خوب کادرمدیریتی وهمچنین تمرینات مستمرو کارهای بدنسازی بسیارخوب وکادر فنی پرتلاش وارائه بازیهای فوق العاده درخشان بازیکنان شایسته مارون بوده است امانبایدفراموش کردکه هیئت محترم  فوتبال شهرستان بابرگزاری مسابقات منظم وخوب رده های سنی فوتبال شهرستان درطول سال وبهادادن به فوتبال پایه که باعث رشدوشکوفایی استعدادها وبروزنبوغ بازیکنان مستعدمیگرددنیزنقشی تاثیرگذاروارزشمنددرپیشرفت فوتبال رده های شهرستان داشته که ازدل برگزاری این مسابقات رده های سنی تیم شایسته مارون ظهورونمودپیداکردوقهرمانی نوجوانان استان رابااقتدارفتح نمودوامیدواریم جناب اقای مهندس دلبازرئیس محترم هییت فوتبال شهرستان وهمکارانشان همچنان ضمن بهادادن به نقش فوتبال پایه هاورده های سنی  وبرگزاری منظم ومرتب مسابقات رده های سنی که خوشبختانه اکنون شاهدبه بارنشستن ابن مسابقات منظم هستیم عنایت نمایندوباشگاه مارون ودیگرباشگاههایی راکه نماینده شهرستان درمسابقات استانی وکشوری هستندهمکاری همه جانبه نمایندوزمین چمن استادبوم رادرحدتوان وامکان دراختیارانان قراردهندتاباامادگی هرچه بهتروبیشتردرمسابقات حضوریافته وافتخارافربن گردندوپرچم فوتبال دیارمانرادرسطح فوتبال استان وکشورباشایسنگی به اهتزازدربیاورندوقطعاکسب نتایج درخشان بیش ازهمه نیز باعث افتخارهیئت فوتبال شهرستان نیزخواهدشدوزحمات همه چه باشگاهداران وچه هیئت فوتبال به بارخواهدنشست وهمه خوشحال وشادمان ومسرورخواهندشدضمن انکه باشگاهداران محترم این صاحبان وبانیان اصلی فوتبال که بدون حضوروتلاش انان تیمی وجودنخواهدداشت وفوتبالی شکل نخواهدگرفت هم نهابت همکاری وهمیاری راهم بادیگرباشگاههاوهم هییت فوتبال شهرستان داشته باشندتاتلاشهاوزحماتشان به ثمرنشسنه وشاهدرشدوشکوفایی وتوسعه فوتبال دیارمظلوممان باشیم* 
*البته کادرمحترم مدیریتی وفنی باشگاه مارون بایدبه این نکته اساسی توجه فرمایندکه قهرمانی درمسابقات استانی پایان کارنیست وتازه اغازکارهای مهم وسخت میباشد این تیم بایدباامادگی بسیاربیشتروبهترتقویت شودونقاط ضعف ان پوشش داده شودوبابرگزاری تمرینات مستمروهمچنین بازبهای مرتب تدارکاتی وهمچنین تقوبت تبم درپستهای مختلف خودرااماده برگزاری حساس مسابقات کشوربنمایدزیرادرمسابقات کشوری رقباباقدرتمندی وتوان بیشتروامادگی بهتردرمسابقات کشوری حضورمی یابندوبنابرابن نوجوانان مارون هم بایدبشدت ازهمه لحاط تقویت گرددتانماینده ای شایسته برای دیارمظلوممان واستان چهارفصل درمسابقات کشوری باشد*
*وصدالبته حمایت همه جانبه مسئولان*
*وامانکته اخر:*
*باتوجه به اینکه حقیردراستادیوم اختصاصی نفت وگارگچساران ازنزدیک شاهداین فینال بسیارجذاب ودینی ومهبج وتماشایی وپرهبیجان بودم باوربفرماییدهیچگاه اینقدرهیجان زده تحت تاثیربازی زیبای دوتیم دردیگرمسابقاتی که سالهای سال بیش ازنیم قرن حضورداشتم قرارنگرفتم وفشاربسیارزیاد واسترس بالایی رامتحمل نشدم واقعابچه های مارون وهم بچه های ذوب اهن علیرغم سن کم هردوتیم نمایش دیدنی وجذاب داشتندوکاذگروهی دوتیم وحماات وضدحملات دیدنی راازدوتیم شاهدبودیم البته منصافه اگرقضاوتذنمابم واقعاحق بچه های شاییته مارون بودکه درجریان مسابقه  کارراتمام کنندوچندین موقعیت گلزنی عالی داشتندکه لخت یارواقبالشان نبودواگرچه تااخرین لحظه مسابقه بک برصفرجلوبودنداما دربک لحظه دذاثرغفلت وناهماهمگی وتعلل وتعارف خط دفاعی گل مساوی رادریافت کردندتاکاربه ضربات پنالتی که دنیایی ازفشارواسترس رابرمامستولی نمودکشیده شودکه نهابته این شیربچه های مارون بودندکه بهترعمل کردندوبرنده وقهرمان شدندامانمایش بچه های مارون درکارتیمی وتاکتیکی ونمایش هماهنگ تیمی بسیارستودنی وجالب توجه بود* 
*الحق والانصاف بایدبه کادرمدیریتی وفنی تیم شایسته ذوب اهن نوین یاسوج وهمینطوربرادرعزیزجناب اقای رضااشتیانی رئیس محترم هییت فوتبال شهرستان بویراحمد(یاسوج )بخاطرداشتن چنین تیم شایسته ای نیزتبریک گفت*
*واماانچه باعث ایجادانگیزه بسیاربالاودلگرمی وشورونشاط دربین شیربچه های مارون گردیدحضوربسیارسبزوصمیمی وقابل توجه جمعی ازخانواده های محترم وگرانقدروورزشدوست وبااحساس مسئولیت بازیکنان بودکه علیرغم خطرات بسیارتصادفات جاده ای وبیماری منحوس کروناوگرفتاریهای زیادامااین خانواده های علاقمندجهت تشویق ودلگرمی فرزندان جگرگوشه خودازدهدشت به گچساران تشریف فرماشده تاازنزدبک شاهددرخشش وهنرنمایی عزیزانشان بودندکه جاداردواقعاازصمیم قلب ازاین اقدام شایسته ودلگرم کننده انان که حضورشان سبب  ایجادانگیزه ودرنتیجه قهرمانی شیرچه های مارون شدتشکروقدردانی وسپاسگزاری نمودودرودبرشرف و همت وغیرت چنین والدین فرهیخته وعلاقمندکه اینقدرنسبت به فرزندان خودعشق میورزندوانان رامورداحترام ونوازش وتفقدخویش قرارمیدهند

به قلم پیشکسوت ورزشی استاد سید ابوصالح دانشفر

لینک کوتاه : http://n-kb.ir/z5W8S

دیدگاه خود را بیان کنید


نظرات 0